Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har på et møde den 16. maj 2017 godkendt Hvide Sande Havns årsrapport for 2016. Nettoomsætningen er opgjort til 38,4 mio. kr. Resultatet andrager 6,5 mio. kr.

Hovedaktivitet
Hvide Sande Havns hovedaktivitet har også i 2016 været at drive fiskerihavn. I løbet af 2016 har der derudover som forventet været fortsat stigende aktivitetsniveau på trafikhavns- og offshore vind-området. I 2016 nåede vi 75 anløb i alt – hovedsagelig med fragt. Godsmængden androg 173.000 ton, hvilket svarer til en stigning på 46 % fra 2015 til 2016. Dette må betegnes som meget tilfredsstillende.

Oprensning og uddybning
Sikring og forbedring af stabile besejlingsforhold har fortsat meget høj prioritet.
Med Havnens eget materiel blev der i 2016 oprenset ca. 220.000 m3 – herunder for yderligere sikring af besejlingsforholdene i havnens øvrige bassiner. Desuden blev der med ekstern bistand foretaget uddybningsarbejder i Nordhavnen, Sydhavnen og ved Ny kaj 11.

Anlæg
2016 har på anlægssiden været et aktivt år. 2 projekter er gennemført og afsluttet: Opførelse af ny Kaj 11 med 120 meter ny brokaj og ca. 220 meter ny vejforbindelse til Vestergade. Projektet blev påbegyndt i november 2015. Desuden er der gennemført et projekt med energibesparelser ved optimering af selvbetjening – elstandere på havneområdet og ændret belysning i auktionshallen. Begge projekter er gennemført med delvist EU/EHFF-tilskud. Den samlede investering for de 2 projekter andrager godt 14 mio. kr.

Aktivitetsudvikling
I 2016 er der gennemført projektering af en fodspuns (forstærkning) af kaj 21, der vil give mulighed for 7 meter vanddybde ved indlosning til auktionen og udlevering af is, såvel som der er udarbejdet projekt for renovering af kajerne 37/38 og 82/83. Desuden er der udarbejdet projekter for en gangtunnel under Søndergade mellem Mamrelund og Toldbodsområdet samt en toiletbygning ved Tungevej. Alle projekter ventes realiseret i løbet af 2017, såvel som Hvide Sande Havn i forlængelse af kommunens ombygning og renovering af Vestergade planlægger at anlægge nye p-pladser på nordvestsiden af Dækmolevej. I samarbejde med Hvide Sande Service Group er der desuden i årets løb arbejdet videre med projektudvikling og plangrundlag for projektet ”Langsand langs vand”. I forventning om projektets positive udvikling, blev der umiddelbart inden årsskiftet indgået kontrakt om nedrivning af de store gamle redskabshuse i området – i alt ca. 12.800 m2 ”kolde” lagerbygninger.

Økonomiske forhold
Indtægter på værdiafgifter fra fiskeriet er faldet med ca. 1 % fra 2015 til 2016. Afvigelsen dækker over store udsving med en stigning på konsumfisk på ca. 54 % og et væsentligt fald på industrifisk på ca. 48 %. For øvrige havneafgifter – herunder gods og varer – har der været en stigning på ca. 47 % i forhold til året før. Dette skyldes naturligvis det fortsat øgede aktivitetsniveau, særligt på Vesthavnen. Alt i alt må indtægterne på afgifter betegnes som meget tilfredsstillende. Stigningen på grundleje fra 2015 til 2016 er på ca. 4 %, og er dels udtryk for almindelig vækst, og dels at lejeindtægten fra den nye redskabsterminal nu er slået helt igennem.

Samlet set må resultatet betragtes som tilfredsstillende.

I 2017 vil de nye aktiviteter og opgaver blive videreført, herunder med fokus på fortsat vækst på de nye forretningsområder. Derudover vil der være fokus på løbende tilpasning af kravene til den fortsatte fiskeriudvikling. Hvide Sande Havn vil ligeledes fortsat have fokus på at være godt rustet til at imødegå ikke planlagte særlige behov for oprensning og tilpasninger af havnefaciliteterne, hvor der er behov for hurtig indsats. Stabiliteten og mulighederne for at forbedre besejlingsforholdene og dybderne i havnens bassiner er afgørende for løbende at kunne tilpasse forholdene i forhold til efterspørgslen. Disse krav forudsætter i nogle tilfælde vilje til investeringer på baggrund af korte beslutningsprocesser, og dermed en økonomisk robusthed, som Havnens ledelse til stadighed har fuld opmærksomhed på.

Eventuel henvendelse i sagen kan rettes til Havnedirektør Steen Davidsen, tlf. 23 67 58 64