Kære Lars Chr. Lilleholt,

Vi henvender os til dig i anledning af den seneste tids diskussioner om den hjemlige energipolitik. En diskussion, der har skabt bekymring og usikkerhed. Vi står nu i en situation, hvor det er ganske afgørende, at den fornødne klarhed bliver genskabt hurtigst muligt.

Den tvivl, som de politiske signaler om energiaftalens indhold om kystnære havvindmølleparker allerede nu har skabt, har affødt negative konsekvenser for blandt andre det vestjyske område. Vi skønner, at den vind- mølleindustri – herunder underleverandører indenfor såvel produktion som service – der er opbygget omkring Vestas, i Ringkøbing-Skjern Kommune vil lide skade. Vi er tværtimod et område, der har behov for vækstmuligheder, da det er forudsætningen for vores evne til at tiltrække flere borgere til området. Det giver øget vækst, velstand og skattegrundlag.

Private virksomheder, myndigheder, institutioner og privatpersoner i området og inden for branchen – og for den sags skyld staten selv – har i de foregående år i tillid til troværdigheden i et bredt politisk forlig om energiaftalen, investeret betydelige ressourcer i hele plan-, forundersøgelses- og udbudsprocessen.

At svække tilliden til den lagte kurs og til en stribe indgåede aftaler og forudsætninger, er at svække grundlaget for de erhvervs-, turisme- og indtægtsmæssige muligheder, der er nødvendige for borgere og virksomheder i Hvide Sande.

For en by og et vækstområde som Hvide Sande og Hvide Sande Havn er vinden en ressource, en slags naturgivent råstof, som er af afgørende betydning for erhvervsudviklingen og tiltrækningskraften. Alene i Ringkøbing-Skjern kommune er mere end 4.000 personer beskæftiget inden for vindsektoren og afledt industri.

Aktiviteterne på havnen, i vindsektoren og en stor og voksende underskov af følgeindustri er derfor en forudsætning for, at Hvide Sande som by og Ringkøbing-Skjern som kommune (landets geografisk set største kommune) fortsat kan være blandt landets vigtigste omdrejningspunkter inden for vindmølleproduktion, ambitiøse klima- og energipolitiske målsætninger og bæredygtig produktion af vedvarende energi.

Det er fremgået af dagspressen, at vores kolleger i Esbjerg er af den opfattelse, at man uden videre kan sløjfe de kystnære havvindmølleparker. Dét er udtryk for et slet skjult og snævert forsøg på lokal interessevaretagelse, som ganske vist er helt legitim, men som ingenlunde er faktabaseret og heller ikke tager hensyn til de både regionale og nationale interesser, som energiaftalen fra 2012 er et vidnesbyrd om. Der er tydeligvis ikke tale om bidrag til diskussionen, der er båret af andre hensyn end lige netop dem, der tilgodeser den pågældende afsender af budskabet.

Hertil kommer, at vindsektoren, den forudsatte udvikling heraf og en etablering af Vesterhav Syd er et aktiv for den livsvigtige turisme og udlejning af sommerhuset i området uagtet, at udefra kommende aktører ved hjælp af ufine metoder forsøger at tegne det modsatte billede.

Det giver overordentlig god mening at fortsætte den kurs, der er lagt for en kystnær havvindmøllepark i Vesterhav Syd. Herunder:

Der findes optimale vindressourcer i området, der gør produktionen af bæredygtig og vedvarende energi til den bedst tænkelige forretning.

 • En kystnær løsning er billigere i drift og sikrer en betydelig reduktion af C02-udslippet.
 • Det visuelle udtryk af en kystnær havvindmøllepark er en dokumentation og et synligt bevis for, at ansvarlighed og klimabevidsthed går hånd i hånd med erhvervsudviklingen og den lokale befolknings ønsker.
 • Parken i Vesterhav Syd vil styrke turismen og indtægtsgrundlaget i området.

Vi skal derfor anmode om en forsikring for, at tilrettelæggelsen af kystnære havmølleparker fortsætter som forudsat.

Vi vil i samme forbindelse invitere dig på besøg i Hvide Sande, så du ved selvsyn får mulighed for at se og møde den virkelighed, der eksisterer på disse kanter.

 

Med venlig hilsen

Kim Brarup, Formand for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Helge Albertsen, Formand for LO Ringkøbing Fjord
Steen Davidsen, Formand for Hvide Sande Service Group (HSSG)
Jørgen Iversen, Formand for Ringkøbing Fjord Turisme

 

Kopi af dette brev er sendt til:

 • Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
  Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen
  Medlemmer af Folketinget valgt i Vestjyllands Storkreds
  Regionsrådet i Region Midtjylland
  Borgmestrene i følgende kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde, Herning, Holstebro og Lemvig.