Vesterhav Syd – og processen!

Undertegnede har tidligere, da planlægning, udbud og godkendelse af Vesterhav Syd stadig var til debat givet udtryk for de synspunkter Hvide Sande Service Group (HSSG) har lagt til grund. Nu er der imidlertid, i den debat, der fortsat holdes gang i, efterhånden rettet ganske mange beskyldninger, påstande og insinuationer imod mig. Indeholdende ord som mafiametoder, magtfordrejning og manipulation – blot for at nævne nogle. Jeg vil derfor i det følgende redegøre for min rolle, og den proces, den er udøvet i.

Både som direktør for Hvide Sande Havn, hvor jeg refererer til en ansvarlig bestyrelse, og som formand for HSSG med foreningen og resten af bestyrelsen bag, må man forvente, at jeg i mit virke vil være optaget af at udvikle de forretningsområder, der skaber fortsat grundlag for en levende aktiv havn. Det er det jeg er henholdsvis ansat og valgt til!

Processen

Udkast til screeningsrapport for kystnære havmøller udkom i juni 2012. For kommentering heraf, og for udnyttelse af det potentiale, der lå heri, blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter for Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK), Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, RAH og HSSG. Fristen for høringssvar var sat til 26. august 2012. I forhold til Vesterhav Syd var der hverken i udkast eller ved den senere endelige rapport på noget tidspunkt tale om større afstand til kysten end ca. 10 km. Det skyldes, at området vest for er reserveret af staten til fremtidigt egentligt havmølleområde. Høringssvaret som blev indsendt af RKSK argumenterede for, at området skulle begrænses til den sydlige del, såvel som det indeholdt et egentligt forslag til afgrænsning af området. Princippet herfor var stigende afstand til kysten mod nord. Kommunens høringssvar og projektforslaget blev offentliggjort med en pressemeddelelse, der blev udsendt den 28. august 2012.

Forslaget havde været drøftet med Sydvestjysk Fiskeriforening, og der blev den 1. august 2012 afholdt et møde med repræsentanter for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit (SHK), Søndervig Beboerforening (SB) og Klittens Borgerforening (KB). Forslaget blev fulgt op af visualiseringer med møller med en højde på henholdsvis 140 m og 200 m. Ingen talte direkte imod forslaget, endsige talte om afstand til kysten på 20 km. Alle tog på mødet forbehold for tilbagemelding fra ”baglandet”. Repræsentanten for SHK meldte senere tilbage med synspunkter om størst mulig afstand fra møllerne til kysten, samt nedgravning af højspændingskablerne på Klitten. Repræsentanterne for SB og KB meldte ikke tilbage på foreningsniveau, men deltog begge efterfølgende i videointerview som fortalere for projektet! En tilsvarende kontakt til DN Ringkøbing-Skjern førte til et alternativt forslag fra denne med en endnu mere sydlig placering, men stadig inden for en afstand til kysten på 10 km. Forslaget faldt i den videre planlægning, formentlig på grund af konflikt med eksisterende søkabler, samt et reserveret råstofindvindingsområde.

Processen fortsatte. Den nedsatte styregruppe førte til stiftelsen af selskabet Vesterhav Syd A/S (sept. 2013) med RKSK, HSSG og RAH som ejere. Formålet med selskabet var at sikre det bedst mulige tilbudsgrundlag for Vesterhav Syd, samt at fremme bred lokal investering og lokal erhvervsudvikling i forbindelse med etablering af en havmøllepark i området. I en periode fra november 2013 til juni 2016 driftedes en hjemmeside med domænenavnet vesterhavsyd.dk, hvor oplysninger om projektet var tilgængelige sammen med en række videoer med støttetilkendegivelser. Vattenfall vandt som bekendt med et bud på bl.a. Vesterhav Syd, og der vil inden etableringen blive udbudt mindst 20 % af ejerskabet til lokale investorer. Selskabet Vesterhav Syd A/S er med baggrund heri nu opløst ved beslutning af 24. april 2017.

Planlægningen – VVM, udbud og etableringstilladelse

Den endelige screeningsrapport for kystnære havmøller udkom i oktober 2012. Fra statens blev der arbejdet videre med planprocessen, og Naturstyrelsen/Energistyrelsen udsendte et debatoplæg i offentlig høring fra den 17. januar – 17. februar 2014. Der blev afholdt offentligt borgermøde herom i Kloster den 30. januar 2014. HSSG’s daværende forretningsfører var sammen med den daværende direktør for Ringkøbing Fjord Turisme (RFT) efterfølgende inviteret med til et møde den 26. marts 2014, hvor alle de 5 daværende lokale sommerhusudlejningsbureauer: Esmark, Elite, DanWest, Westerland og Feriepartner Hvide Sande var repræsenteret på ledelsesniveau. Man talte der om det turistmæssige potentiale ved Vesterhav Syd – herunder såvel brandingværdi som direkte attraktion med bl.a. tursejlads. Ingen talte imod projektet. Senere kom en ny offentlighedsfase hvor forslag til VVM-redegørelse mv. var i høring fra den 5. maj – 30. juni 2014. Også her blev der holdt borgermøde i Kloster. Denne gang den 21. maj 2014. Herefter fortsatte planproces mv. indtil statens tildeling af koncession og etableringstilladelse. HSSG har naturligvis også i denne del af processen gjort sine synspunkter gældende.

HSSG har hver gang forholdt sig til det fremlagte ud fra det potentiale vi har set i projektet. At nogen har skiftet mening, forholdt sig passive eller ladet sig påvirke i løbet af processen hverken kan eller vil vi tage ansvar for, men at beskrive forløbet som udtryk for manipulation, magtfordrejning og mafiaagtig er ganske enkelt ikke rimeligt. Der har derimod været tale om aktiv, rettidig deltagelse i en demokratisk proces.

HSSG’s interesse i turisme

Vi er blevet bebrejdet, at nogle af de HSSG-virksomheder, herunder Hvide Sande Havn, der ikke i forvejen var medlem af RFT nu har meldt sig ind for at søge indflydelse. For Hvide Sande Havn gælder det, at ”Turisme” i de senere år er udviklet til et egentligt forretningsområde. Men sandheden er, at den åbne levende aktive havn kun har den store turistmæssige værdi fordi Havnen, virksomhederne og fiskerne hidtil har arbejdet positivt med på turismeudviklingen. Det gælder såvel for generel tilgængelighed, som fællesgoder i form af toiletter, p-pladser, adgang til strandene og molerne samt en unik fleksibilitet i forbindelse med diverse arrangementer og events på havneområdet. Dette forhold legitimerer i høj grad til medlemskab af RFT, på lige fod med en række andre lignende medlemmer. Og give mulighed for her igennem, at tale for fortsat udvikling af en autentisk havn til gavn for turismen.

Beskæftigelseseffekten

HSSG har ikke grundlag for, og har ikke gennemført beregninger af beskæftigelseseffekten. Vi har tidligt i forløbet henvist til erfaringer fra den senest installerede danske havmøllepark ved Anholdt, og senere har vi henvist til såvel finansministeriets beregninger for de kystnære havmøller samt Vattenfalls oplysninger, efter de vandt udbuddet. Det har vi tillid til, som det bedste grundlag for vurdering af den samlede beskæftigelseseffekt.

Fremtiden

Vesterhav Syd ER besluttet, og den kommer. Vi har tidligere beskrevet den turistmæssige værdi, som vi ser den, uanset at der aktuelt gøres en stor indsats for at tale den ned. HSSG – herunder Hvide Sande Havn – samarbejder rigtig gerne med turistbranchen om at sikre de turistmæssige interesser og udnytte de turistmæssige potentialer ved havmølleparken bedst muligt. På såvel kort som langt sigt.

Rollerne

Undertegnede har i hele processen repræsenteret henholdsvis Hvide Sande Havn og Hvide Sande Service Group, og på det beskrevne grundlag. At man skifter mening, når til en anden erkendelse eller lader sig påvirke af andre forhold, fortjener respekt. Men at ”tørre” den af på andre – i bedste fald af mangel på viden – er bare ikke i orden!

 

Steen Davidsen