Information til havnens brugere

Indledning

Aktivitetsniveauet på Hvide Sande havn er stigende. Der er pt. rigtig god gang i fiskeriet, og i starten af juli forventer vi at komme til at mærke de første aktiviteter i forbindelse havmølleparken Horns Rev 3. Desuden står vi overfor den turistmæssige højsæson, der givetvis vil resultere i rigtig mange gæster – også i år! Alt i alt en positiv udvikling, men som kræver, at vi alle viser forståelse, og tager hensyn. Fra Havnens side har vi arbejdet med en række tiltag, der er møntet på at tage højde for den nye situation:

Besejlingsforholdene

Som tidligere informeret er der udlagt en strømbøje udenfor indsejlingen, og systemet er under test. Bøjen forventes forsynet med AIS. Nye bøjer er udlagt i indsejlingen ved 7 meter vanddybde og 100 meters bredde. Tilsvarende er på vej ved ledemolerne. Generel forbedret information med skitser og anbefalinger fra lodstjenesten er nu at finde på www.hvidesandehavn.dk.

Horns Rev 3 – CTV’er

Det nordøstlige bassin i Sydhavnen, kaj 38, 39 og 40 (Langelinje) forbeholdes aktiviteter med små fartøjer, der opererer på Horns Rev 3-projektet. Containertank til dieselolie, der tidligere har været planlagt ved hjørnet af kaj 33/36 vil – hvis det bliver etableret – blive placeret for yderenden af kaj 40 og 41, så kaj 33, 36 og 37 forbeholdes fiskeriaktiviteter.

Øvrige bassiner – fiskeflåden – liggepladser – faciliteter

Hvide Sande Isværk har jo etableret nyt udleveringsanlæg ved kaj 21. Dermed er kaj 23/24 (vestlige ispier) fri, og kan benyttes som liggepladser med rimelig god vanddybde. Også ny kaj 11 kan benyttes som liggeplads for fiskeflåden – herunder med håndtering af redskaber – når der ikke er coastertrafik på kajen.

Fiskeri med tejner er aftalt flyttet fra Sydhavnen (kaj 36) til Nordhavnen (kaj 86), og med landareal til kølecontainer og oplag af tejner på vendepladsen for enden af Nordhavnskaj.

I alt 180 meter kajforstærkning og uddybning til 7 meter ved kaj 99 og 98 er gennemført. Arbejdet er forløbet som planlagt, og er nu afsluttet. I forhold til de nye fenderløsninger, hvor der er udført fodspuns, arbejdes der på en forbedret løsning for landgang. Dette gælder også kaj 20, 21 og 80.

Ny ophalingskaj for enden af pier 1 er under udførelse. Lignende er allerede udført ved pier 2. Tilsvarende løsning ved pier 3 gennemføres efterfølgende.

Fiskefartøjer og andre fartøjer, der er inaktive i længere perioder, vil blive flyttet til Østhavnen, i det omfang det er muligt.

De to pontonbroer ved kaj 12 er i sommerperioden forbeholdt lystfartøjer.

Hent havnekort som pdf

Nye kajstandere – elforsyning

Systemet har ikke fungeret tilfredsstillende og været præget af mange opdateringer. Havnen presser leverandørerne hårdt for at få større driftssikkerhed. Antallet af kajstandere har været reduceret for kraftigt, ikke mindst set i forhold til de stigende aktiviteter. Nye standere ved pier 2 og 3 er bestilt. Havnen er indstillet på at udbygge yderligere, hvor der opstår konkret behov. Havnevagten tager løbende mod henvendelser herom.

Affaldshåndtering

Mange af problemerne med ikke havnerelateret affald er løst. Løsningen med den faste kasse ved lossepieren fungerer godt. Der vil blive suppleret med en mindre kasse ved det nye isudleveringssted
på kaj 21, hvor der i øvrigt også er etableret mulighed for drikkevandsforsyning.

Henvendelse om øvrig havnerelateret affald til afhentning – herunder olie- og kemikalieaffald – kan altid rettes til Havnevagten

Parkeringsforhold på havneområdet

Ved udgangen af juni 2018 reduceres parkeringsmulighederne ved Otto Pedersvej og Langelinje. Bilkørsel på Langelinje bliver desuden kun tilladt for kørsel i forbindelse med havneaktiviteter. Dermed stiger presset på øvrige havnearealer. For mange af vore gæster på havnen har det desuden knebet med at respektere skiltningen. Havnen har derfor påbegyndt en proces for at forbedre forholdene. Der vil blive etableret flere p-pladser ved Nordhavnskaj (sportsfiskercenteret) samt ved Beddingsvej og Fossanæsvej. Ved ulovligt parkerede biler, der er til gene, vil der blive fulgt op med henstilling og oplysning om øvrige parkeringsmuligheder, såvel som det oplyses, at gentagelse kan medføre anmeldelse til politiet.

Ved parkering, der er til gene for udførelse af havnerelaterede aktiviteter, kan der rettes henvendelse til Havnevagten.

Information og kontakt

Al kontakt om liggepladser, tilslutning til elstandere, affald og andet bedes rettet til Havnevagten på tlf. 9731 1633 eller portcontrol@hvshavn.dk

Hvide Sande Havn, Havnevagten benytter sig i stigende omfang af sms-beskeder ved aktuelle informationer. Ved aktuelle forhold omkring besejlingsforholdene opfordres derudover generelt til at lytte på kanal 12. Systemet fungerer godt. Nye brugere tilføjes efter behov.

Juni 2018

Hvide Sande Havn

For yderligere information, kontakt Havnedirektør Steen Davidsen, 23 67 58 64