HVIDE SANDE HAVN – FAKTA OM FISKERIHAVNEN

Hvide Sande Havn er en af Danmarks mest moderne fiskerihavne med gode servicefaciliteter og virksomheder, der leverer høj standard inden for alle områder af service til en moderne fiskeriflåde. Dermed er havnen med til at sikre fangster af høj kvalitet gennem alle led til forbrugerne.

Hvide Sande Havn ligger tæt på Nordsøens attraktive fiskepladser for såvel konsum- og rejefiskeri som industrifiskeri. Havnen har en hjemmehørende fiskeriflåde på ca. 40 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 BT. Havnen anløbes af fartøjer fra hele Danmark, herunder industrifiskere og fartøjer fra lande omkring Nordsøen, der alle tiltrækkes af havnens gode beliggenhed og gode lossefaciliteter. Fiskemelsfabrikkerne 999 i Thyborøn og FF Skagen er modtagere af den industrifisk, der landes i Hvide Sande.

Fiskerihavnen består af to havneafsnit vest for sluserne: Sydhavnen med to bassiner og Ny kaj 11 samt Nordhavnen. Øst for sluserne findes to havneafsnit i Ringkøbing Fjord: Østhavnen og Tyskerhavnen. Havnevagten servicerer havnens brugere døgnet rundt. Kontaktes på tlf. 97 31 16 33.

På Nordhavnen er der opført redskabsterminal, hvor det er muligt at leje haller til opbevaring af fiskeredskaber.

Kaj 11 er udbygget med en brokaj, med en vanddybde på 7 meter. Brokajen kan blandt andet benyttes til landing af konsumfisk.

På havnen findes to værfter med ophalerbedding, begge kendt for høj standard hvad angår nybygninger og reparation af fiskefartøjer. Desuden findes skibsproviantering samt maskinværksteder og elektronikfirmaer, der er specialiserede i servicering af fiskefartøjer. Dykkerassistance og mobilkran kan rekvireres.

Hvide Sande Havn har fokus på løbende tilpasning af kravene til den fortsatte fiskeriudvikling. Foruden stabile besejlingsforhold – der har højeste prioritet – gennemføres der etapevis forstærkning af eksisterende kajkonstruktioner med henblik på at tilvejebringe større vanddybde i de eksisterende bassiner. I løbet af 2017 forventes der således etableret mulighed for at lande konsumfisk til auktionshallen og bunkre is fra Hvide Sande Isværk ved kaj 20/21 i Sydhavnen, hvor der etableres en vanddybde på 7 meter.

Se mere under servicevirksomheder.